ANBI-status Stichting Vrienden van de Thomaskerk

Stichting Vrienden van de Thomaskerk

ANBI-status informatie

De Stichting Vrienden van de Thomaskerk te Amsterdam –zoals de stichting voluit heet- is eind 2005 in het leven geroepen om:
– het kerkelijk werk in en door de Thomaskerk te ondersteunen en
– het kerkgebouw in stand te houden.

De stichting heeft steun verleend aan de kosten van cantates en bijgedragen aan de nieuwe streaminginstallatie. Bijzondere muzikale optredens in de Thomaskerk komen in beginsel ook voor een financiële tegemoetkoming door de stichting in aanmerking.

De Stichting heeft de status verworven van ANBI –algemeen nut beogende instelling-. Deze zogeheten rangschikking geeft haar recht op volledige vrijstelling van schenkings- en successierecht. Giften zijn voor de geefsters en gevers ook voor hun inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aftrekbaar.
Om voor deze rangschikking in aanmerking te kunnen komen moet aan een aantal criteria worden voldaan. De meest in het oog springende zijn:
– statutair en feitelijk moet sprake zijn van het behartigen van een algemeen belang.
– er moet een beleidsplan zijn dat inzicht geeft in de werkzaamheden en werving, beheer en besteding van gelden.
– de administratie van de stichting moet transparant zijn.
– kosten moeten in redelijke verhouding staan tot de bestedingen.

Bovenstaande komt er kortweg op neer dat een gift aan de vriendenstichting bij u als geefster/gever in beginsel tot een aftrekpost voor de belastingen leidt en dat de vriendenstichting uw gift volledig kan besteden. (er gaat niets naar de belastingen en bestuursleden van de stichting vragen voor hun werkzaamheden ook geen –kosten -vergoeding).
Bestuursleden zijn desgevraagd graag bereid tot het geven van meer informatie en toelichting aan vrienden en sympathisanten.

Het bestuur van de Stichting bestaat eind 2010 uit Fokko Faber, voorzitter, Suzanne Heersink, secretaris, Thijs van der Meulen, penningmeester, Marianne Piek, lid, Paul Quist, lid.

Uw aanhoudende betrokkenheid bij en sympathie voor de vriendenstichting –het bankrekeningnummer is NL37 RABO 0119 0842 52- wordt bijzonder op prijs gesteld